สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล 
คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) 
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

         โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เลขที่ 89 อาคาร เอ ไอ เอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 
ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์: 02-0162600 ต่อ 518,504

ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ภายในวันและเวลาราชการ

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล และนำให้เจ้าหน้าที่ในวันที่สอบข้อเขียน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ          
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 9-16 พศจิกายน 2566 ภายในเวลาทำการธนาคาร และให้ก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
คำตอบ : ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

เเต่จะมีค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน  30  บาท ผู้สมัครทุกท่านต้องนำใบชำระเงินค่าสมัครไปชำระที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ใบสมัครจึงจะเสร็จสมบูรณ์

เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

คำตอบ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือก  ทางเว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com  และ www.studentloan.or.th
คำตอบ : เมื่อผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบแล้ว  จะได้รับเลขประจำตัวสอบ  โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ  และสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://slf.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159  กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. หรือ Line ID : @thaijobjob